MasterCutlery - sklep z nożami, mieczami, katanami, akcesoriami survivalowymi, produktami do samoobrony. Telefon:22 787-42-61
Skype
Kontakt |  Regulamin sklepu |  Dostawa i płatność |  FAQ |  Pomoc English version
Nowości | Wyprzedaż | Promocje | Wyprzedane

Wyszukiwanie zaawansowane
 LOGOWANIE  |  REJESTRACJA  |  ZAPOMNIAŁEM HASŁA Koszyk(produktów:0, wartość:0,00 PLN)
Produkty (299)
Dmuchawki (31)
Gwiazdki Ninja(shaken, shuriken) (21)
   Gwiazdki ozdobne (6)
   Gwiazdki treningowe (1)
Multitools
Akcesoria do mieczy (55)
Katany Masahiro (3)
Katany Master Cutlery (11)
Katany Ryumon (4)
Miecze z filmów i gier (20)
Podstawki i uchwyty (16)
Samurajskie ozdobne (22)
Zestawy mieczy (4)
Zestawy mieczy (4)
Akcesoria i ostrzałki do noży (98)
Noże Master Cutlery (8)
Noże z filmów i gier (18)
Noże Elk Ridge (9)
Noże M-Tech (11)
Noże M-Tech Extreme (2)
Noże M-Tech Extreme (2)
Noże M-Tech Extreme (2)
Noże M-Tech Extreme (2)
Noże Elk Ridge (9)
Legenda
Nowość - Nowość
Wyprzedaż - Wyprzedaż
Promocja - Promocja
Dodaj produkt do ulbionych - Dodaj produkt do ulbionych
Dodatkowe zdjęcia w widoku szczegółów - Dodatkowe zdjęcia w widoku szczegółów
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE a. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy WWW.MASTERCUTLERY.PL, zwany dalej „Sprzedawcą” jest Marcin Sienicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „SOLID-DATA” z siedzibą w Wołominie (05-200), ul. 1 Maja 46, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadający NIP 1250887909, numer statystyczny REGON 014848216. b. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: , telefonu: 22 787-42-61 lub +48 603-755-634 oraz komunikatora Skype: goods_pl c. Pojęcie „Miejsce Osobistego Odbioru Towaru” użyte w niniejszym Regulaminie oznacza miejsce prowadzenia działalności przedsiębiorcy w Wołominie, ul. 1 Maja 46, w którym Kupujący ma możliwość dokładnego sprawdzenia stanu zamówionego towaru przed zawarciem umowy sprzedaży. W przypadku chęci odbioru osobistego prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu odbioru towaru. 2. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY a. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert. b. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu potwierdzenia zawarcia umowy sprzedaży. c. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy. d. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem ewentualnych rozbieżności. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy. e. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail, potwierdzającą zawarcie umowy. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem lit. f. f. W razie odbioru towaru przez Kupującego-konsumenta w Miejscu Osobistego Odbioru Towaru, umowa sprzedaży zawierana jest po sprawdzeniu i zaakceptowaniu stanu towaru przez Kupującego. W celu usprawnienia odbioru osobistego zaleca się uprzedni kontakt Kupującego ze Sprzedawcą w celu ustalenia dogodnego terminu odbioru zamówionego towaru. g. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. h. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz w wersji papierowej. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, oraz w przesyłanym Kupującemu dowodzie zakupu. 3. ZASADY ZAPŁATY CENY Kupujący może wybrać najbardziej odpowiednią dla niego formę płatności. Sposoby oraz terminy płatności za zamówienie określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego integralną część. 4. KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY a. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu w wybrany przez niego sposób. Sposoby oraz koszty i terminy dostawy towarów określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego integralną część. b. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona. c. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy sporządzić z kurierem protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, na adres Sprzedawcy. 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY a. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. b. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu-konsumentowi w wypadkach: » dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, » umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, » świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, » świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, c. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot zapłaty odbywa się tym samym kanałem którym został dokonany. d. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego-konsumenta Sprzedawca ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia. e. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący-konsument będzie ponosił koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy. Dla towarów o łącznej wadze powyżej 10kg oraz dla towarów o długości większej niż 120cm, ze względu na gabaryty i/lub wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. 6. REKLAMACJE I GWARANCJE a. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. b. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta będącego konsumentem przed upływem 2 lat od dnia wydania Kupującemu. Kupujący jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. c. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez klienta. W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej zakupionego towaru należy odesłać go na adres Sprzedawcy przesyłką pocztową rejestrowaną, wraz z dowodem zakupu. Sprzedawca zwraca klientowi udokumentowane koszty przesyłki reklamacyjnej. d. Reklamacja może być przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy lub pocztą na adres jego siedziby. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane kontaktowe Kupującego oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela na nią odpowiedzi. e. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. W przypadku produktów objętych gwarancją dystrybutora lub producenta, Kupujący może reklamować produkt posiadający wady bezpośrednio do gwaranta albo do Sprzedawcy, który w imieniu klienta przekaże złożoną reklamację do gwaranta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. f. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać obniżenia ceny, wymiany rzeczy na wolną od wad, usunięcia wady albo odstąpić od umowy. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. g. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. 7. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON a. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego-konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, chyba że obie strony postanowią inaczej. b. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej. 8. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących określone zostały w „Polityce prywatności” - Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. 9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ a. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. b. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony Sklepu jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy. c. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące: » zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę, » możliwość śledzenia statusu zamówienia, » możliwość dodawania opinii i komentarzy, » newsletter – zapisanie się do listy odbiorców jest dobrowolne. d. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: » połączenie z siecią Internet, » przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), » klient poczty elektronicznej. e. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym. f. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt 2 niniejszego Regulaminu. g. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. h. Sprzedawca niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną: » Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, » Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. » Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie. » Sprzedawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. » O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. i. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Aktualna informacja o szczególnych zagrożeniach związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przedstawiona została w Załączniku nr 3 do Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. j. Sprzedawca informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca: » Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia z Kupującego z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Kupującego. Więcej o plikach cookies w załączniku nr. 4 » Sprzedawca przesyła Kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia. 10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU OD TYCH PROCEDUR Kupujący będący Konsumentem posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; b) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.) z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą c) Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Europejskie Centrum Konsumenckie, Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE a. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie Sklepu znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin. b. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. c. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. d. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do polubownego rozwiązania sprawy. Ewentualne nierozstrzygalne spory pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z obowiązującym kodeksem postępowania cywilnego. e. Jeżeli Kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. f. Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT. g. Wszystkie produkty oferowane w sklepie WWW.MASTERCUTLERY.PL są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że, w opisie produktu zawarta została wyraźna informacja, że produkt jest używany lub wadliwy.
Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 kc. h. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

Załącznik nr 1: Sposoby dostawy. Sposoby i terminy płatności
Załącznik nr 2: Polityka prywatności
Załącznik nr 3: Zagrożenia
Załącznik nr 4: Pliki Cookie

Formularz odstąpienia od umowy: Pobierz
Formularz reklamacyjny: Pobierz
Poprzedni regulamin obowiązujący do dnia 24.05.2018: Pobierz
Zobacz inne nasze sklepy
HOBBY.BIZ.PL
MILITARIA.GOODS.PL
SZTUKIWALKI.GOODS.PL
WWW.UNITEDCUTLERY.PL
PRODUCENT
Bestsellery
1. Olejek do konserwacji broni w ...
2. Wieszak drewniany czarny na 4 ...
3. Kamień wodny ostrzałka kamie...
4. Pasta polerska Metal Glo Profe...
5. Kamień wodny ostrzałka kamie...
6. Uchwyt do japońskich kamieni ...
7. Gwiazdka Cold Steel Sure Strik...
8. Flexopol Cleaner Medium - guma...
9. Diament do wyrównywania kamie...
10. Flexopol Cleaner Rough - guma ...
Ostatnio dodane:
1. Katana Ozdobna Biała z Motywe...
2. Katana Ozdobna z Dekoracyjnym ...
3. Zestaw trzech mieczy Samurajsk...
4. Katana Ozdobna Black Shirasaya
5. Miecz billa z filmu Kill Bill
6. Miecz Panny Młodej z filmu Ki...
7. Stojak pionowy na miecz Shogun...
8. Wieszak na 8 mieczy
9. Dmuchawka Cold Steel .357 Magn...
10. Lotki do dmuchawki Cold Steel ...
11. Lotki do dmuchawki Cold Steel ...
12. Flexopol Cleaner Fine - guma s...
13. Flexopol Cleaner Medium - guma...
14. Flexopol Cleaner Rough - guma ...
15. Kieszonkowa ostrzałka do noż...
16. Kamień do ostrzenia narzędzi...
17. Podstawka na dwa miecze drewni...
18. Podstawka na jeden miecz drewn...
19. Podstawka na jeden miecz drewn...
20. Ryumon Burgundy Handmade Damas...
21. Miecz Wakizashi Ten Ryu Damasc...
22. Miecz z filmu Braveheart Willi...
23. Diament do wyrównywania kamie...
24. Ostrzałka diamentowa dwustron...
25. Bambusowa podstawka do japońs...
Powered by:
$mart $hop by Solid-Data - Oferujemy szeroki wybór produktów firmy Master Cutlery. Repliki z filmów oraz fantasy - noże i miecze oraz duży wybór replik i noży dla kolekcjonerów i pasjonatów. Między innymi marki takie jak: Rambo, Elk Ridge,m-tech,m-tech extreme,masahiro,ryumon,ten r
Kamienie wodne do ostrzenia Knife Master
Tagi:
master cutlery, noże, miecze, repliki, miecze fantasy, miecze samurajskie, ryumon, masahiro, ten ryu, sztylety fantasy, rambo, elk ridge, survivor, m-tech, m-tech extreme,

Linki |  Pliki Cookie